Bøger

Per Bruus-Jensen har skrevet 20 bøger om Martinus Kosmologi og er dermed den forfatter, der har skrevet flest bøger om emnet. Forfatterskabet er et resultat af Pers livslange studier af de kosmiske analyser, som han fik et særligt indgående kendskab til gennem sin 10-årige elevtid hos Martinus.


Pers bøger systematiserer Martinus' analyser og indeholder mange enkeltheder, som Martinus ikke selv kom ind på. Desuden sammenholder Per de kosmiske analyser med naturvidenskabens opdagelser og teorier.


"Martinus underviste ikke i almindelig forstand – han besvarede spørgsmål. Og dem var der mange af hos undertegnede .." skriver Per om sin elevtid hos Martinus.  Læs mere ...

X-værket


Per Bruus-Jensens hovedværk "X-værket" er en komplet indføring i Martinus Kosmologi. Alle kosmologiens emner og temaer præsenteres en for en på en logisk og pædagogisk måde. En koncentreret indføring i Martinus' analyser. Rigt illustreret."Umiddelbart er ens reaktion på det læste, at det på mange måder får ting og gåder, man kan have grublet over i tidens løb efter megen læsning, til at "falde i hak"." (Vestkysten 1986)"Martinus' univers er anderledes spændende, besjælet, intelligent og lovbundet end astronomernes model. Det er som at få lov at kikke skaberen og hans ufattelige værk i kortene."(Fyns Stiftstidende 1986)

Sol og MåneErindringsbogen med Pers minder fra 10 års elevtid og et mangeårigt venskab med Martinus. Bogen indeholder de første symboler, Martinus tegnede i sin skitsebog 1924-29.


Pers mest populære bog, illusteret med forfatterens egne fotos. En glimrende gaveide."I denne biografi er det, som om Martinus kommer lyslevende frem som menneske og som en enestående kosmisk begavelse."

(Nordens Stjerne, 2002)


"Per Bruus-Jensens biografi er en af de ganske få bøger, jeg har fået læst fra begyndelse til ende i de sidste 25 år, lad det være en anbefaling i sig selv."

(Nordens Stjerne, 2002)

Hvordan kan man gøre Guds vilje?

"Forfatteren viser meget klart og tydeligt de for menneskene i dag skæbnesvangre, overtroiske vildfarelser, der holder menneskene nede i mentalt mørke, i sygdom, krig, nød og elendighed. I kontakt hermed belyses det klart, hvorledes en meget stor part af menneskene er syge og på anden måde hjælpeløse, fordi de ikke forstår Guds vilje og derfor ikke kan efterkomme den, selv i felter, hvor de i virkeligheden har evne nok til at gøre det. Det er her bogen har sin store værdi, idet den for læseren foreholder et felt, som hver især er i besiddelse af, og inden for hvilket denne selv udgør den øverste myndighed." (Martinus, 1965)


Per Bruus-Jensens første bog, som han udgav, mens han var Martinus' personlige elev."Det er med glæde, jeg ser denne bog udkomme, ligesom jeg varmt kan anbefale den som gaveemne."

(Martinus, 1965)

Gud på anklagebænken

Hvorfor er der så meget mørke i verden, hvis Gud er til? Hvordan kan en almægtig, alvidende og alkærlig Gud tillade, at millioner af mennesker lever i krig, sygdom, nød og elendighed? Svaret får du i denne bog, hvor Per Bruus-Jensen forklarer mørket som et "ubehageligt gode", der er nødvendigt i en periode af menneskedens udvikling. Det oplevede mørke danner grundlag for, at menneskenes fremtid kan blive lys og lykkelig.


"Der er ingen tvivl om, at denne bog er det bedste, der hidtil er frembragt af Per Bruus-Jensen, og jeg ser i den en stor mulighed for at bringe en helt ny kreds af mennesker i berøring med livets evige realiteter eller sandheder. Det er mig derfor en glæde at give den min bedste anbefaling, ikke mindst som en bog, der giver min sags venner mulighed for varsomt og hensynsfuldt at bringe deres omgivelser i en første berøring med den ny verdensimpuls' kosmiske vibrationer."

(Martinus 1968)

Livet og det lukkede rum

"Bruus-Jensens nye bog fremsætter nogle overraskende svar på helt eksistentielle spørgsmål om bl.a. en fremtid for mennesket, der er lige så forskellig fra det nugældende menneske som sommerfuglen fra larven og puppen."


"En særdeles, spændende bog, der beskæftiger sig med livets mening på en letlæselig måde gennemillustreret med fotos, tegninger og skemaer, der er med til at sætte teksten i relief. En skildring af revolutionen som et guddommeligt eksperiment i tråd med Martinus' tanker om universet som et kosmisk livsmoderorgan og et lukket rum helt forskellig fra tilværelsen udenfor."


(Sjællands Tidende 1990)

Mennesket og den seksuelle revolution

Mennesket står netop nu på tærskelen til en revolutionerende forvandling af sin seksualitet og mentalitet. En forvandling, der vil omskabe det til en helt ny type menneske - det færdige menneske - som kun har lyst og evne til uselvisk næstekærlighed, der ikke vil være en platonisk kærlighed, men en ny kærtegnsseksualitet, der langt vil overtrumfe og afløse vores nuværende seksualitet, Martinus kalder parringssympatien.

Tidens mange eksempler på nye seksuelle holdninger og tendenser er symptomer på, at forvandlingsprocessen allerede er indledt.

Per Bruus-Jensen skildrer i overskuelig form dette fascinerende forvandlings-scenarie og gør samtidig rede for dets grundlag og forudsætninger. Bogen skal ses som en introduktion til den allerede igangværende omskabelse af mennesket samt målet, den vil føre frem til.

Slangens død

"Bogen er inspireret, veldisponeret og let tilgængelig, uanset om den læses som en fantasirig utopi, som en fascinerende profeti eller som et kvalificeret indblik i fremtiden - og i universets gåder."

(Fyns Stiftstidende 1987)

 

"Mange vil sikkert afvise Per Bruus-Jensens fremtidsvisioner som rene drømmerier eller som religiøse fantasier. Men i en tid, hvor selv seriøse naturvidenskabelige forskere sætter spørgsmålstegn ved tilstrækkeligheden af videnskaben som erkendelsesform, er der nok grund til at tage et ekstra kig på Martinus, der uden overdrivelse kan betragtes som Danmarks mest interessante - og mest oversete - intuitive begavelse."

(Jordforbindelsen 1987)

Mennesket og  livsmysteriet

Er "liv" blot et tilfældigt, fysisk fænomen? - Er jordkloden bare en død stofansamling, der tilfældigt har frembragt en biosfære? - Er evolutionen blot et produkt af tilfældige hændelser i samspil med blinde, upersonlige naturlove? "Nej" - tværtimod svarer forfatteren.

Det vises med støtte i en yderst vægtig argumentation, at den totale virkelighed omfatter andet og mere end det fysisk-materielle princip; at livet i sin udvikling forfølger en overordnet plan; at jordkloden er et levende væsen, for hvilket biosfæren udgør en hjernestruktur under udvikling; at tilfældighedsbegrebet er en illusion, og at det enkelte levende væsens skæbne er styret af evige kosmiske love, der gør hver eneste livsbane meningsfuld.

"... med en overskuelig, relativt letlæst, begavet formuleret og underholdende præsenteret bog fremlægger [Per Bruus-Jensen] et forslag til et holistisk orienteret verdenssyn (et helheds-verdenssyn) med plads for hele den diffust placerede "blindtarm", som det konforme, materialistiske verdensbillede stadig søger at komme uden om at skære ind til (...) Interessant læsning i tiltalende regi for dem, der godt vil være velinformerede udenom det triste konforme hieraki. Og skal vi tilføje: Før det måske er for sent."

(Sjællands Tidende 1985)

En rejse gennem Mayas slør

I visdomstraditionerne er den kendte, stoflige verden en illusion – et blændværk, bragt i stand af en guddommelig skaber, der er 100% åndelig og dermed ustoflig. 

I hinduistisk tradition omtales dette blændværk som Mayas slør, idet den stoflige verden opfattes som opbygget af en række slør, bag hvilke den åndelige, guddommelige skaber skjuler sig.

Læs i denne bog den spændende beretning om en rejse gennem Mayas eventyrlige slør – frem til det guddommelige ophav …

Projekt liv

I denne bog fremlægger Per Bruus-Jensen en forbløffende detaljeret og sammenhængende analyse af evolutionslæren set i evighedsperspektiv. En analyse, der sammenkobler den immaterielle og materielle (åndelige og fysiske) virkelighed på en særdeles tankevækkende måde.


Den moderne videnskab suppleres med nye indfaldsvinkler og perspektiver, og samtidig sætter Per fokus på vigtige koblinger til tilværelsens åndelige dimension, således at resultatet bliver en kosmisk evolutionslære.

... et møde mellem videnskab og spiritualitet!

Det kosmiske gudsbegreb

I foråret 1921 fik den unge mejerist Martinus Thomsen en overvældende gudsoplevelse, der helt skulle komme til at ændre hans liv.

Men det var ikke en kirkens Vorherre med hvidt skæg oppe i skyerne, der trådte frem i hans visioner. Derimod drejede det sig om et kosmisk gigantvæsen, der omfatter og gennemtrænger hele verdensaltet. Et væsen, der er ophav og kilde til alt, hvad der eksisterer, og som ligeledes er til stede i hvert eneste levende væsen i tilværelsen.

På baggrund af sine undervisningsår hos Martinus bidrager Per Bruus-Jensen i denne bog med en række centrale 'snapshots' af det gudsbegreb, der viser sig i Martinus' egne omfattende værker, således at man på kort tid kan sætte sig ind i, hvad det drejer sig om. 

Kosmisk kemi

Begrebet "kosmisk kemi" er lanceret af Martinus, og det dækker over de ikke-fysiske energier, kræfter og processer, der side om side med den fysiske hjernevirksomhed danner grundlag for menneskets evne til at opleve, tænke og føle osv. 

Disse energier og processer knyttet til et organisk system, der eksisterer hinsides det fysiske legeme, og som også kan fungere uafhængigt af dette og herved sætte mennesket i stand til at overleve døden.

KOSMISK KEMI er Per Bruus-Jensens indføring i disse spændende emner og viser samtidig menneskets udødelighed som faktum.

Eksistens og udødelighed 1-2

Tobindsværket EKSISTENS OG UDØDELIGHED sætter Martinus' kosmiske verdensbillede i relation til det materialistisk orienterede naturvidenskabelige verdensbillede - med vidtrækkende perspektiver for nutidens videnskab og erkendelsesmæssige krise.


En analyse af erkendelseslæren i Martinus Kosmologi. Naturens processer vises som livsytringer fra et levende væsen. Der er en bevidsthed bag makrokosmos.


I begyndelsen var tomheden

"Dette er big bang nr. 2", udbrød en kommentator spontant om den her præsenterede virkelighedsbeskrivelse.

Forfatteren hævder, at hele den materielle virkelighed i bund og grund er en illusion, der dækker over den kendsgerning, at alt ved roden er et spørgsmål om ustoflig tomhed og stilhed. Faktisk ÅND...

Denne parafysiske stofverden, tjener bl.a. som opholdsrum for alle væsener, der afgår ved døden i den fysiske stofzone.

- En bog, der både overbevisende og fascinerende, rummer endelige svar på livets og eksistensens allerdybeste spørgsmål – herunder nogle af filosofiens absolut vigtigste, men hidtil uløste nøgleproblemer.

Kort sagt: et åndeligt big bang af format.

Mennesket og den skjulte Gud

Mange taler om Gud og har jævnligt Guds navn på læben, men ingen har nogensinde set ham. Eller har nogen det?

JA - svarer den danske intuitionsbegavelse Martinus vedkommende og henviser til en stærk og gennemgribende gudsoplevelse som 30-årig, der helt kom til at ændre hans liv.

Bagefter var han dybt optaget af at redegøre for indholdet af sin gudsoplevelse og har på dette grundlag formuleret et helt nyt verdens- og virkelighedsbillede.

Bogen skildrer i hovedtræk det førstehånds "billede" af Gud, Martinus tegner. Dels på grundlag af hans egne værker og dels med baggrund i Per Bruus-Jensens mange personlige samtaler med Martinus om emnet.